ادارات و نهاد های مهم دولتی ( وازرت علوم، دادگستری و…)