سامانه آنلاین محاسبه نرخنامه ترجمه رسمی

  1.  در صورتی که دو یا چند مدرک مجزا اما از یک خانواده (بعنوان مثال دانشنامه کارشناسی و دانشنامه ارشد یا شناسنامه های زن و شوهر) قصد ترجمه دارین، باید جداگانه محاسبات انجام شود. 
  2.  گزینه تاییدات: هزینه مهر دادگستری و خارجه با مجموع ۶۶ هزار تومان است. 
  3.  گزینه دفتر: مجموع هزینه های پلمپ، دفتری، کپی برابر اصل مدارک و به نرخ ۱۵۰۰۰ تومان است.
  4.  تعداد وقایع: هر واقعه شناسنامه شامل مواردی مانند طلاق، ازدواج، فرزند و توضیح می باشد. 
  5.  منظور از تعداد نسخه یعنی چند تا کار (ترجمه رسمی) از همان نسخه می خواهید. 
  6. تبصره : هزینه ارسال به وزارت دادگستری و امور خارجه نماینده به ازای هر پلمپ ۲۰/۰۰۰ تومن است

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.