برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

ترجمه رسمی برگه مالیات قطعی

  • جهت تاییدات دادگستری و وزارت خارجه ، فیش واریزی باید ضمیمه برگ مالیات قطعی شود و برگه مالیات قطعی ممهور به مهر ممیز مالیاتی باشد.