گواهی پایان تحصیلات

گواهی پایان تحصیلات

45000 تومان

توضیحات

ترجمه رسمی دانشنامه دانشگاههای سراسری

  • جهت تایید دادگستری و خارجه باید کد صحت ضمیمه کار باشد.

  • کاربر باید به سمانه سجاد یا پورتال www.mad.saorg.ir مراجعه نموده و در قسمت تایید مدارک جهت دریافت کد صحت ، دانشنامه و ریزنمرات خود را آپلود کند.

  • پرینت حاوی کد صحت جهت تاییدات دادگستری و خارجه ضمیمه کار می شود.

    ترجمه رسمی  دانشنامه دانشگاه آزاد          

  • جهت اخذ مهر دادگستری و خارجه  باید دانشنامه ممهور به مهر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد باشد. ریزنمرات باید جهت تایدات ضمیمه کار باشد.

    ترجمه رسمی  دانشنامه های رشته های پزشکی و پیراپزشکی   

    جهت دریافت تاییدات دادگستری و خارجه ، دانشنامه های رشته های پزشکی و پیراپزشکی باید ممهور به مهر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.